Термичко моделовање, мониторинг и заштита ONAN трансформатора
      Одређивање термичких параметара модела трансформатора на основу мерења
      Примена термичког модела на израчунавање карактеристичних температура код трансформатора
      Расподела губитака и прорачун температура код директно оптерећеног трансформатора
      Методе за израчунавање температуре hot-spot
      Практични аспекти термичке заштите транформатора
      Алгоритам и софтвер за скраћење огледа загревања и обраду мерних резултата огледа
      Континуално мерење средње температуре монофазног намотаја
      Оптимизација пресека проводника за везу између намотаја и проводних изолатора трансформатора

Промене термичких карактеристика OFWF трансформатора у току експлоатације

Оптерећивање ONAN трансформатора у затвореном простору

Утицај дужине трајања кратког споја на старење изолације трансформатора

Термички прорачин трансформатора базиран на детаљном термо-хидрауличком моделу
Основе методе
Примена на реконструкцију OF трансформатора номиналне снаге 360 MVA
Одређивање снаге трансформатора снаге 770 MVA у различитим режимима хлађења
Декомпозиција hot-spot фактора